Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Izmjena i dopuna broj 1 Javnog poziva i tenderskog dosijea za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku za izbor izvođača radova na izgradnji 94 stambene jedinice u Opštini Berane

Datum objave: 01.08.2016 16:11 | Autor: Direkcija javnih radova

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova
Novaka Miloševa broj 18
81000 Podgorica
Crna Gora
Kao Naručilac

objavljuje

IZMJENA I DOPUNA BROJ 1
JAVNOG POZIVA I TENDERSKOG DOSIJEA
ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA NA IZGRADNJI
94 STAMBENE JEDINICE U OPŠTINI BERANE
JN broj: MNE 4 Berane radovi

Vrši se izmjena predmetnog javnog poziva, u dijelu koji se odnosi na vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda i glasi:

«Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23.08.2016. godine do 12.00 časova.
Ponude koje stignu poslije roka navedenog u predhodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podnijeta neblagovremeno.
Javno otvaranje ponuda obaviće se 23.08.2016. godine u 12.30 časova».
Vrši se izmjena predmetnog tenderskog dosijea, u dijelu koji se odnosi na vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda i glasi:

Raspored:

 

DATUM

VRIJEME*

Obilazak lokacije

12.07.2016.

11.00.

Rok za traženje dodatnih informacija od naručioca

22.07.2016.

14.00.

Poslednji dan na koji naručilac pruža dodatne informacije

25.07.2016.

16.00.

Rok za podnošenje ponuda

23.08.2016.

12.00.

Sastanak radi otvaranja ponuda

23.08.2016.

12.30.

Obavještenje o dodjeli ugovora najuspješnijem ponuđaču

01.10.2016.

16.00.

Potpisivanje ugovora

30.10.2016.

16.00

 
18. DOSTAVLjANjE PONUDA

Način na koji ponuda mora da bude sačinjena

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 23.08.2016. godine do 12.00 časova.